ลูกจ้าง

 

นางสาวฐิติรัตน์ มากุล

เจ้าหน้าที่เทคนิค

tmagu@ipstweb.com

นายจักรจิต คงคารัตน์

เจ้าหน้าที่เทคนิค

jkong@ipstweb.com

นายณัฐพัฒน์ ปุราคำ

เจ้าหน้าที่เทคนิค

npuna@ipstweb.com

นายเกษมสันติ  เดชมี

เจ้าหน้าที่เทคนิค

kdech@ipstweb.com

นายประเสริฐ พูลเขตกิจ

เจ้าหน้าที่เทคนิค

pphun@ipstweb.com

นางสมบุญ คงคารัตน์

เจ้าหน้าที่เทคนิค