ภาพถ่ายทางการศึกษา

ภาพถ่ายทางการศึกษา

พืช

มอส เฟิร์น

ไม้ดอก

พืชยืนต้น

พืชล้มลุก

ไม้เลื้อย

สัตว์

มด แมลง

ปลา

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

สัตว์เลื้อยคลาน