รายการคุยกันวันละเรื่อง

รายการคุยกันวันละเรื่อง เป็นรายการสัมภาษณ์วิทยากรในประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 นาที โดยมีผู้ดำเนินรายการในแต่ละครั้ง ดังต่อไปนี้

  1. คุณอรสา ศาสตระรุจิ
  2. คุณดวงเดือน เรืองจุติโพธิ์พาน
  3. คุณกุลธิดา สายพรหม

ออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษา AM. 1,467 KHz. และเครือข่ายอีก 10 สถานี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 09.45 น. และสามารถรับฟังรายการทางเว็บไซต์ www.moeradiothai.net