บทบาทและหน้าที่

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม และดำเนินการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงต้นแบบสื่อโสตทัศนวัสดุประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

    

ให้ความร่วมมือกับสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานอื่นในการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมครู อาจารย์ โรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในการวิจัยและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดทำงานศิลป์และรูปภาพประกอบเอกสารวิชาการ ตลอดจนจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์

   

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ทางด้านการออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านสื่อโสตทัศนวัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย