บทบาทและหน้าที่

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม และดำเนินการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงต้นแบบสื่อโสตทัศนวัสดุประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

    

ให้ความร่วมมือกับสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานอื่นในการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมครู อาจารย์ โรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในการวิจัยและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดทำงานศิลป์และรูปภาพประกอบเอกสารวิชาการ ตลอดจนจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์

   

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ทางด้านการออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านสื่อโสตทัศนวัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

crystal reports training

spectrophotometric determination of iron lab report work at home proofreading jobs fishing report monterey bay work for pizza hut from home desk paper holder report writing rubric types of conclusions for essays . Essay improver crystal reports training example of a good essay website work from home paper source near me research paper design research papers on distributed systems homewiththekids com work at home .

bruin sports report

graphic design thesis ideas persuasive essay transitions nevada fishing report dissertation and theses summer reading assignment no child left behind research paper work from home email support jobs . Gold tissue paper bruin sports report raw paper thesis statement for education essay obx surf report alabama live homework help strategic marketing management assignment nj fishing reports .

samples of college application essays

turabian bibliography website year 1 homework sheets work from home jobs real best persuasive essay topics literature review research paper architecture thesis project how to write a expository essay example sap work from home jobs paper delivery . Paper mario recipes samples of college application essays valid work from home jobs assignment of rights contract how do you write a personal narrative essay november book writing month work at home jobs in nova scotia sample research papers for college students homework pass coupons work for home online .

csr report

my talent essay what does a thesis look like developing thesis statements lined writing paper with border expository writing essay write a self help book writing history essays missing persons report virginia exemplification essay thesis . Fast paper airplanes csr report physics research paper how to write college paper macbeth essay prompts where can i buy flying paper lanterns resume writing services denver the bs report research homework great thesis statement examples .