พนักงาน

 

นายยุทธนันท์ หาญณรงค์

ผู้ชำนาญ

yharn@ipstweb.com

นางสาวเปียทิพย์ พัวพันธ์

ผู้ชำนาญ

pphua@ipstweb.com

นายศิริพล วุ่นพันธ์

นักวิชาการ

swunp@ipstweb.com

น.ส.กัญญารัตน์ เพ็ชรตะกั่ว

นักวิชาการ

kphet@ipstweb.com

น.ส.มณีรัตนา  วรมณีนพรัตน์

ผู้ชำนาญด้านเทคนิค

rnoiy@ipstweb.com

นางสาวสุรีย์ พงศ์พิพัฒน์เวช

ผู้ชำนาญด้านเทคนิค

sponp@ipstweb.com

นายปรีชา จันทรธิกานนท์

เจ้าหน้าที่เทคนิคอาวุโส

pchan@ipstweb.com

นายมาเนตร์ กอบน้ำเพ็ชร

ผู้ชำนาญด้านเทคนิค

mkobn@ipstweb.com

นายวิจิตร ทั่งทอง

ผู้ชำนาญด้านเทคนิค

wtang@ipstweb.com

   

นายชลิต จงสำราญ

เจ้าหน้าที่เทคนิค

cjong@ipstweb.com