หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม

Recommend Print

ข่าวการศึกษาไทย

วันMondayที่ 02 July 2012 เวลา 09:30 น. เขียนโดย mink Hits 1921 views
SHARE STORE:
Digg
 

 

ศธ.ระดมความคิดใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา

ศธ.ระดมความคิดใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมระดมความคิด เรื่อง "แนวทางการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทาง ด้านการศึกษา" เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมกำแหง พลางกูร      รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการปรับแก้ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ (ก)(๓) ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้เพื่อเปิดช่องให้ผู้ที่จบสาขาวิชาชีพอื่น เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ที่มีความรู้สามารถเป็นครูได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเรียนปริญญาด้านการศึกษาอีก ๑ ปี

      นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ปัญหาขาดครูโดยเฉพาะในสาขาวิชาขาดแคลน ส่วนหนึ่งมาจาก พ.ร.บ.สภาครูฯ ได้กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุมที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนั้น รมว.ศธ.จึงต้องการเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.สภาครูฯ เพื่อเปิดโอกาสให้คนดี คนเก่งเข้ามาประกอบวิชาชีพครูได้ โดยเฉพาะมาตรา ๔๔ (ก)(๓) ที่ต้องปรับแก้ เพื่อเปิดช่องให้คณะกรรมการคุรุสภากำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครูให้แตกต่างจากข้อบังคับเดิมได้ หากมีเหตุผล และความจำเป็น หรือหากแก้กฎหมายไม่ได้ เพราะอาจมีขั้นตอนยุ่งยาก และต้องใช้เวลานาน ก็อาจจะออกเป็นกฎ หรือประกาศ ศธ.เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ซึ่งสภาการศึกษาจะรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ รมว.ศธ.ภายใน ๑ เดือน      สำหรับมาตราที่เกี่ยวข้องในการปรับแก้ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖ มีดังนี้      มาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง และ (๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด โดยลักษณะต้องห้าม มีดังนี้ (๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 
     มาตรา ๔๕ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกำหนดใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งการไม่ต่อใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับ อนุญาตต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด

 

      ที่มา http://www.kroobannok.com/51543

 

 

Visitor

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday139
mod_vvisit_counterYesterday135
mod_vvisit_counterThis week951
mod_vvisit_counterLast week948
mod_vvisit_counterThis month3819
mod_vvisit_counterLast month3500
mod_vvisit_counterAll749961

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 10.155.55.2
,
Now: 2015-11-28 23:35
You are here: